سازمان نظام پزشکی تهران

آخـریــن مطالب «اتاق فکر»

تشکیل اتاق فکر آموزشی عفونی

تشکیل اتاق فکر آموزشی عفونی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری به ریاست جناب آقای دکتر داوود یادگاری نیا در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر پیام طبرسی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر شروین شکوهی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مسعود مردانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مهرداد حقیقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- سرکار خانم دکتر شهناز  سالی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم شبنم طهرانی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر فهیمه هداوند  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر حمید عمادی کوچک  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر مهرناز رسولی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر زینب یاسین از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مهشید طالبی طاهر از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-سرکار خانم دکتر میترا رنجبر از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی جراحی

تشکیل اتاق فکر آموزشی جراحی

اتاق فکر آموزشی جراحی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی جراحی به ریاست سرکار خانم دکتر لعبت گرانپایه در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر پرویز دریایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر پژمان فرشید مهر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر حجت مولایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر خسرو نجاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر دنیا سدید از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر رامش عمرانی پور از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر محمد مظفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مسعود بقایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر مهدی عالم رجبی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر سمانه رخگیره از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر ناهید نفیسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر هاشم موذن زاده از دنشگاه علوم پزشکی شیراز

-جناب آقای دکتر بابک عدلی از دانشگاهه علوم پزشکی اراک

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی رادیوآنکولوژی

تشکیل اتاق فکر آموزشی رادیوآنکولوژی

اتاق فکر آموزشی رادیوآنکولوژی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی رادیوآنکولوژی به ریاست جناب آقای دکتر احمدرضا مافی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر احسان سرائی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر حسین فودازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر فرشید فرهان از داشنشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر نیما موسوی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر پدرام فدوی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب اقای دکتر کامبیز نوین از داتشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مائده برهمن از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر پیام آزاده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر حمیدرضا میرزایی از دانشگاه شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق از دانشگاه شهید بهشتی

-جناب آقالی دکتر علی یعقوبی جویباری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر سمیرا ازقندی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر شیوا مقدم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر مونا ملک زاده مغانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

--سرکار خانم دکتر طیبه طاهری پناه از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های داخلی

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های داخلی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای داخلی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای داخلی به ریاست جناب آقای دکتر ایرج خسرو نیا در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر داریوش آقاخانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر کیوان الچیان از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر منوچهر قارونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر سید محمود اسحق حسینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-سرکار خانم دکتر طیبه طاهری مقدم از دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های غدد و متابولیسم

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های غدد و متابولیسم

اتاق فکر آموزشی بیماریهای غدد و متابولیسم در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای غدد و متابولیسم  به ریاست جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

- جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- جناب آقای دکتر اکبر سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر ساسان شرقی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر امیر ضیایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر مجتبی ملک از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر فرهاد حسین پناه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مجید ولی زاده از داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های گوارشی

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های گوارشی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای گوارشی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری به ریاست جناب آقای دکتر رایکا جمالی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی داریانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر سید فرشاد علامه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمد امانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر جواد میکائیلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر زینب فنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمدجواد احسانی اردکانی از  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر محمدعلی ابیضی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

-جناب آقای دکتر محمد ابراهیم قمر چهره از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

-جناب اقای دکتر احمد خنچه از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم ( عج)

-جناب آقای دکتر شهرام آگاه از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر امیرحسین فقیهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر حسین اژدرکش از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر محسن مسعودی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب اقای دکتر محمدجعفر فره وش از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر ابوالفضل نمازی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مرجان مخترع از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب اقای دکتر شاهرخ ایروانی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

-جناب آقای دکتر بهزاد جدیری از دانشگاه علوم پزشکی شاهد

--جناب آقای دکتر سلطانعلی فلاح از دانشگاه علوم پزشکی آزاد

 

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های مغز و اعصاب

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های مغز و اعصاب

اتاق فکر آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب به ریاست جناب آقای دکتر سید محمد حسین حریرچیان در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر محمود معتمدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر عباس تفاخری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمدعلی آرامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمدحسین از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر منصوره تقاء از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر ناهید بلادی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مهدی مقدسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر محمدرضا معتمد از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر حسین کچویی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی علوم آزمایشگاهی و ایمونولوژی

تشکیل اتاق فکر آموزشی علوم آزمایشگاهی و ایمونولوژی

اتاق فکر آموزشی علوم آزمایشگاهی و ایمونولوژی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری به ریاست جناب آقای دکتر مهدی شکر آبی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر عبدالفتاح صراف نژاد  از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر غلامرضا حمزه لو از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکترر مهرداد ونکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

-جناب آقای دکتر محمدجواد غروی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر داود دربان سارو خلیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر مجید خوش میرصفا از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر مهران قهرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر بهزاد پوپک از دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

-جناب آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد

-سرکار خانم دکتر طوبی غضنفری از دانشگاه علوم پزشکی شاهد

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی ویروس شناسی

تشکیل اتاق فکر آموزشی ویروس شناسی

اتاق فکر آموزشی ویروس شناسی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی ویروس شناسی  به ریاست جناب آقای دکتر سید محمد جزایری در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر ابراهیم فقیه لو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب اقای دکتر احسان عارفیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب اقای دکتر بابک شهباز از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمد خازنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب اقای دکتر مهدی نوروزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر آنژیلا عطایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب اقای دکتر روح الله درستکار ساری از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

-جناب آقای دکتر مهرداد روانشاد از دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

-سرکار خانم دکتر حوریه سلیمان جاهی از دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

-جناب اقای دکتر سید مسعود محسنی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-جناب آقای دکتر مسعود پارسا نیا از دانشگاه علوم پزشکی آزاد

-جناب آقای دکتر امیر قائمی از انستیتو پاستور ایران

-جناب آقای دکتر محمدحسن پوریای ولی از انستیتو پاستور ایران

-جناب آقای دکتر مصطفی صالحی وزیری از انستیتو پاستور ایران

-جناب آقای دکتر محمد کاظم شاه کرمی از موسسه واکسن و سرم سازی رازی

-جناب آقای دکتر رامین صراامی فروشانی از جهاد دانشگاهی

-جناب اقای دکتر سیدمحمدابراهیم جلیل ذریه زهرا از موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

-جناب آقای علی جعفرپور از مرکز تحقیقات ویروس شناسی 

ادامه مطلب

تشکیل اتاق فکر آموزشی خون و سرطان

تشکیل اتاق فکر آموزشی خون و سرطان

اتاق فکر آموزشی خون و سرطان در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی خون و سرطان به ریاست جناب آقای دکتر سید محسن رضوی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر بابک شازاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمد بیگلری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر سحر توکلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر حسین کامران زاده فومنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر لیلا صادقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر بهناز ورامینیان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر عاطفه رئوفی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مریم قریشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر نسرین خداکریم از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر سید محمدرضا مرتضوی زاد از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر امیرهوشنگ پور خانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

-جناب آقای دکتر حسن نورمحمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام 

-جناب آقای دکتر علیرضا رضوانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-جناب آقای دکتر محمد اسلامی جویباری از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ادامه مطلب