سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های تازه

روماتولوژی در کودکان
روماتولوژی در کودکان
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای اعصاب در کودکان و نوزادان
کلیات بیماریهای اعصاب در کودکان و نوزادان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
واکسیناسیون در کودکان
واکسیناسیون در کودکان
دارای حداکثر 3.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
بیماریهای قلب در کودکان
بیماریهای قلب در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تشخیص، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت بی
تشخیص، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت بی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۰۴)
ایمونولوژی،آلرژی در کودکان
ایمونولوژی،آلرژی در کودکان
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تغذیه در کودکان
تغذیه در کودکان
دارای حداکثر 3.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۲۰۰)
شناسایی و برخورد با بیمار مشکوک به AIH
شناسایی و برخورد با بیمار مشکوک به AIH
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد درمانی و پیگیری AIH
برخورد درمانی و پیگیری AIH
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات Chest Imaging
کلیات Chest Imaging
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۵۱)
ارتوپدی در کودکان
ارتوپدی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
جراحی قلب و انفارکتوس حاد میوکارد
جراحی قلب و انفارکتوس حاد میوکارد
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد بالینی با انواع مختلف شوک قلبی
برخورد بالینی با انواع مختلف شوک قلبی
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
جلوگیری از بروز سندرم حاد کرونر در جامعه
جلوگیری از بروز سندرم حاد کرونر در جامعه
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
قدم به قدم در احیای قلبی ریوی (CPR)
قدم به قدم در احیای قلبی ریوی (CPR)
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۶۱)
رویکرد عملی در برخورد با آریتمی های قلبی شایع
رویکرد عملی در برخورد با آریتمی های قلبی شایع
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
رادیولوژی در کودکان
رادیولوژی در کودکان
دارای 4.25 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۰۴)
بیماری غدد و متابولیسم در کودکان
بیماری غدد و متابولیسم در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری های خون و آنکولوژی کودکان
کلیات بیماری های خون و آنکولوژی کودکان
دارای 4.25 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای نوزادان
کلیات بیماریهای نوزادان
دارای 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان