سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های گوارش و کبد

مدیریت بیمار مبتلا به کرون خفیف تا متوسط
مدیریت بیمار مبتلا به کرون خفیف تا متوسط
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
اسهال مزمن و خونی و دیسپلاژی در بیمار IBD
اسهال مزمن و خونی و دیسپلاژی در بیمار IBD
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد با بیمار PSC و مدیریت بیمار کولیت السروز خفیف تا متوسط
برخورد با بیمار PSC و مدیریت بیمار کولیت السروز خفیف تا متوسط
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تشخیص، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت بی
تشخیص، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت بی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۱۵)
شناسایی و برخورد با بیمار مشکوک به AIH
شناسایی و برخورد با بیمار مشکوک به AIH
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد درمانی و پیگیری AIH
برخورد درمانی و پیگیری AIH
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
درمان توده های بدخیم دستگاه گوارش
درمان توده های بدخیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
توده های بدخیم دستگاه گوارش
توده های بدخیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
درمان توده های خوش خیم دستگاه گوارش
درمان توده های خوش خیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
توده های خوش خیم دستگاه گوارش
توده های خوش خیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تومور استرومایی گوارشی (GIST)
تومور استرومایی گوارشی (GIST)
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تشخیص و نگاهی به آینده تحقیقاتی کبدچرب در ایران
تشخیص و نگاهی به آینده تحقیقاتی کبدچرب در ایران
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
اپیدمیولوژی ، کنترل و درمان کبدچرب
اپیدمیولوژی ، کنترل و درمان کبدچرب
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۲۶۷)
هپاتیت بی در بیماری های زمینه ای و درمان آن
هپاتیت بی در بیماری های زمینه ای و درمان آن
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان