سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های کودکان و نوزادان

بیماری کرونا در کودکان و نوزادان
بیماری کرونا در کودکان و نوزادان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای گوارشی در کودکان
کلیات بیماریهای گوارشی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
روماتولوژی در کودکان
روماتولوژی در کودکان
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای اعصاب در کودکان و نوزادان
کلیات بیماریهای اعصاب در کودکان و نوزادان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
واکسیناسیون در کودکان
واکسیناسیون در کودکان
دارای حداکثر 3.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
بیماریهای قلب در کودکان
بیماریهای قلب در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
ایمونولوژی،آلرژی در کودکان
ایمونولوژی،آلرژی در کودکان
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تغذیه در کودکان
تغذیه در کودکان
دارای حداکثر 3.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۲۱۵)
ارتوپدی در کودکان
ارتوپدی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
رادیولوژی در کودکان
رادیولوژی در کودکان
دارای 4.25 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۰۷)
بیماری غدد و متابولیسم در کودکان
بیماری غدد و متابولیسم در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری های خون و آنکولوژی کودکان
کلیات بیماری های خون و آنکولوژی کودکان
دارای 4.25 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای نوزادان
کلیات بیماریهای نوزادان
دارای 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
جراحی در کودکان
جراحی در کودکان
دارای 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
نفرولوژی در کودکان
نفرولوژی در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان